Semalt HTML resminamalaryndan tekstleri çykarmak üçin ajaýyp gurallary kesgitleýär

HTML resminamasyndaky tekst, dürli HTML bellikleriniň (<a> </a>, <title> </title>, <b> </b>, <i> </i>) arasynda ýerleşdirilen mazmunyň belli bir görnüşidir. Tekstler, suratlar we baglanyşyklar ýaly maglumatlaryň ähli görnüşlerini ýygnamaga kömek edip biljek dürli-dürli we güýçli programmalar bar. Mundan başga-da, alnan islendik maglumatlary gurluşly we ulanyjy üçin amatly görnüşe öwrüp bolýar. Mundan başga-da, haýsydyr bir kod öwrenmegiň zerurlygy ýok, sebäbi bu gurallar kodlaşdyrmak ussatlygy ýa-da tejribesi bolmadyk her bir adam üçin amatly.

1. Import.io:

Import.io jadyly re inimde işläp bilýän iň oňat, iň meşhur we peýdaly gurallaryň biridir. Bu gural, ulanyjy üçin amatly interfeýsi sebäpli gaty meşhurdyr. Import.io ulanyp, URL-ni görkezip bilersiňiz, programma siziň üçin maglumatlary keser we keser. Mazmuny tablisa görnüşinde hödürleýär we öňünden ýüklemegiň dürli görnüşleri bilen gelýär. Maglumatlary JSON görnüşinde göçürip alyp bolýar ýa-da göni gaty diskiňizde saklap bolýar.

2. Oktoparse:

“Octoparse” maglumatlaryň ähli görnüşlerini çykarýar, gurluş görnüşinde tertipleşdirýär we gurulmadyk we gurluşly maglumatlary tapawutlandyrmaga kömek edýär. Diňe programma näme etmelidigini we maglumatlary çuňlukda we giňlikde nädip çykarmalydygyny aýtmaly. Setirlerden düzülen tekst maglumatlaryny ele alýar. Bu programma tekst faýllaryny, wideolary, audio klipleri we suratlary goldamaýar.

3. Uipath:

“Uipath” bilen, anketany doldurmak, nawigasiýa we düwmelere basmak aňsat. HTML resminamalaryndan peýdaly maglumatlary ýygnamaga kömek edýän täsirli, çalt, ýönekeý we çeýe web ekstraktory. Maglumatlary HTML, JSON we Silverlight görnüşinde saklap bilersiňiz. Mundan başga-da, bu programmany dürli çylşyrymly adamlaryň hereketlerine öýkünmek üçin öwredip bilersiňiz.

4. Kimono:

Kimono täzelikleri we bahalary döwmek bilen işleýär. Bu HTML resminamalaryndan tekst çykarmak üçin takyk we ösen gural. Umuman aýdanyňda, Kimono dürli maglumatlar görnüşlerini çykaryp biler.

5. Ekranyň gyryjy:

Ekran skraperi maglumatlary çykarmak üçin başga bir peýdaly guraldyr. Arassa we arassa maglumatlary berip biler, şeýle hem maglumatlary tertiplemek bilen baglanyşykly kynçylyklary çözüp biler. Şeýle-de bolsa, kadaly işlemek üçin käbir programmirleme endiklerini talap edýär. Mundan başga-da, bu gural birneme gymmat we mugt wersiýasy çäkli mukdarda wariantlar we aýratynlyklar bilen üpjün edilýär.

6. Gaplaň:

Gaplaň, iň güýçli, ýokary derejeli we ajaýyp web gözlegleri we maglumatlary çykarmak çarçuwalarynyň biridir. Birnäçe sahypany gözlemek üçin ulanylýar we talaplaryňyza görä gurluşly we gurulmadyk maglumatlary çykaryp bilýär. Onlaýn işiňiz üçin iň gowy netijeleri gazanmagyňyzy üpjün edip, maglumatlaryň hiline gözegçilik etmäge we awtomatlaşdyrmaga kömek edýär.

7. Scraper Wiki:

Beýleki şuňa meňzeş programmalar ýaly, Scraper Wiki hem köp sanly wariant bilen gelýär. Bu programmadan iň gowy netijeleri almak üçin kodlaşdyrmak endikleri gerek däl. Diňe adaty web sahypalaryny däl, eýsem Scraper Wiki ulanyp, tutuş Wikipediany hem çykaryp bilersiňiz. PHP, Python we Ruby üçin goldaw berýär.

Bu sanawda gymmatly bir zat tapdyňyz diýip umyt edýäris we bu ajaýyp gurallary dostlaryňyz bilen paýlaşmagyňyzy maslahat berýäris.

mass gmail